Popis a představení

Popis fondu

Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. bude fondem rizikového kapitálu zaměřeným na investice do majetkových podílů v obchodních společnostech a investice s majetkovou účastí v těchto společnostech související. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přistoupilo k vytvoření fondu rizikového kapitálu v důsledku zjištění závěrů analýzy equity gap, která v České republice identifikovala určité tržní selhání, především v segmentu early-stage venture.

Fond bude založen ve formě akciové společnosti se 100% majetkovou účastí státu, která bude sloužit jako SPV celého projektu. Zdrojem kapitálu ČRUIF budou prioritní osy 1 a 2 Operačního programu Podnikání a inovace řízeného MPO a spolufinancovaného ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cíle Fondu

Hlavním cílem Fondu je přilákat soukromý kapitál a tím pomoci napravit tržní selhání v oblasti early-stage venture a méně rozsáhlých later-stage venture investic. Tím bude v souladu s cíli Evropské unie pro oblast strukturálních fondů a v souladu s cíli Operačního programu Podnikání a inovace zlepšen přístup malých a středních podniků k financování a bude stimulován trh s rizikovým kapitálem v České republice. Vyloučená budou odvětví, do kterých nelze investovat dle předpisů EU.

Termíny plnění

Všechny prostředky ČRUIF určené pro investice musí být zainvestovány do cílových společností nejpozději do 31. 12. 2015. Fond bude založen na dobu určitou – deset let s možností prodloužení o dva roky. Fond bude do cílových společností zpravidla investovat na dobu od čtyř do osmi let. Prostředky vrácené do ČRUIF po exitech z cílových společností budou použity k dalším investicím do cílových společností, pokud to bude vzhledem ke zbývající době existence Fondu účelné.

Alokované prostředky

Fond je vnitřně členěn na dvě části – seed část a venture capital (VC) část.

 • Seed část Fondu bude spravovat alokaci 31.792.025 € a poskytovat early-stage kapitál (seed a start-up) v rámci prioritní osy 1 Vznik firem OPPI.
 • VC část Fondu bude zaměřena na later-stage (expansion) investice a bude disponovat rozpočtem ve výši 21.194.683 € v rámci prioritní osy 2 Rozvoj firem OPPI.

Cílovým společnostem bude kapitál poskytován především prostřednictvím nástrojů vlastního a kvazivlastního kapitálu (nezajištěné podřízené úvěry apod.). Investice musí vždy vedle jiných investičních nástrojů zahrnovat přímý vklad do základního kapitálu a získání obchodního podílu v cílové společnosti. Pokud to bude investice do cílové společnosti vyžadovat, může být toto financování doplněno především dodatečnou půjčkou poskytnutou za tržních podmínek.

zakladni-charakteristiky-investicni-strategie

Základní charakteristiky investiční strategie ČRUIF, a.s., zdroj: MPO

Části Fondu

Seed část Fondu

Kapitál bude poskytován MSP, které ještě neprodávaly své výrobky nebo služby na komerční bázi a dosud nevytvářejí zisk. MSP žádající o podporu v Seed části fondu musí vždy splnit podmínky fází rozvoje seed a start-up (počáteční kapitál nebo kapitál pro zahájení podnikání) dle Pokynů. Předpokládá se, že se jedná o projekty MSP působících méně než pět let na trhu, v odůvodněných případech může jít i o starší firmy. Tato část Fondu bude zahrnovat prvek veřejné podpory na úrovni soukromých koinvestorů v podobě kupní opce. Seed kapitál a start-up kapitál bude poskytován s min. 30% podílem soukromých koinvestorů na každé individuální investici. Pokud se takový podíl soukromých koinvestorů nepodaří na trhu zajistit, může být seed kapitál a start-up kapitál poskytnut v podobě investic de minimis do výše 200 000 € za období 3 let. Maximální podíl investic de minimis na rozpočtu Seed části fondu je 30 %. Investice bude možné provádět až ode dne, kdy Evropská komise uzná charakter investování Seed části Fondu jako slučitelný s vnitřním trhem.

schema-fungovani-seed-casti

Schéma fungování seed části Fondu

VC část Fondu

Realizace této části Fondu musí být nastavena tak, aby nezakládala veřejnou podporu na žádné z úrovní implementace. Podporovány budou projekty rozvoje MSP ve fázi expansion, které mohou již i tvořit zisk. Předpokládá se, že se jedná o projekty MSP působících více než pět let na trhu, v odůvodněných případech může jít i o mladší firmy. MSP žádající o podporu ve VC části fondu musí vždy splnit podmínky fáze rozvoje expansion (rozvojový kapitál nebo kapitál na rozšíření) dle Pokynů. Koinvestování se soukromými investory bude probíhat striktně na základě principu pari passu, tedy za sdílení rovných podmínek z hlediska dělby zisku, rizika nebo podřízenosti pohledávek. Podíl soukromých investorů na každé investici musí být minimálně 50 %. Investice bude možné provádět až ode dne, kdy Evropská komise uzná charakter investování VC části fondu jako slučitelný s vnitřním trhem.

schema-fungovani-vc-casti

Schéma fungování VC části Fondu

 

Vysvětlení zkratek pojmů

 • AIFMD Alternative Investment Fund Managers Directive
 • ČNB Česká národní banka
 • ČRUIF Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s.
 • EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj
 • fáze expansion rozvojový kapitál nebo kapitál na rozšíření dle Pokynů
 • fáze seed počáteční kapitál dle Pokynů (společně se start-up jde o kapitál v rané fázi)
 • fáze start-up kapitál pro zahájení podnikání dle Pokynů (společně se seed jde o kapitál v rané fázi)
 • MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • MSP malé a střední podniky ve smyslu předpisů EU v oblasti veřejné podpory
 • OPPI Operační program Podnikání a inovace
 • PE/VC Private Equity/Venture Capital
 • Pokyny Pokyny Společenství pro státní podporu investic rizikového kapitálu do malých a středních podniků (Úř. věst. C 194, 18.8.2006, s. 2), ve znění pozdějších předpisů
 • PRIBOR Prague Inter-Bank Offered Rate
 • SPV Special Purpose Vehicle
 • UCITS The Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities VC Venture Capital
 • ZKI zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

Zdrojem informací je Zadávací dokumentace včetně souvisejících příloh k veřejné zakázce „POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU INVESTIČNÍHO FONDU PRO ČESKÝ ROZVOJOVÝ, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S.“ Stránky www.seedfond.info jsou soukromou iniciativou provozovatele webu, jehož snahou je představit široké veřejnosti principy fungování a možnosti podpory ČRUIF.